Driftsstyret

Driftsstyret er skolens høyeste organ. Organisasjonsmessig er det plassert mellom Utdanningsetaten og rektor. Det er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen.

Driftsstyret ved skolen har to lærerrepresentanter, to foreldrerepresentanter og tre politikere fra bydelsutvalget. Representantene blir oppnevnt av bystyret og sitter for to år av gangen. Driftsstyret har møter 4- 6 ganger i året. Her blir skolens budsjett, årsplaner, strategiske mål og de overordnede retningslinjene for skolen vedtatt.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

- styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole

- legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser

- gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet

- legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

Hovedoppgaver for driftsstyret:

- å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer

- å vedta strategisk plan for skolen

- å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver