Driftsstyret

Driftsstyret ved skolen har to lærerrepresentanter, to foreldrerepresentanter og tre politikere fra bydelsutvalget. Representantene blir oppnevnt av bystyret og sitter for to år av gangen. Driftsstyret har møter 4- 6 ganger i året. Her blir skolens budsjett, årsplaner, strategiske mål og de overordnede retningslinjene for skolen vedtatt.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet for Osloskolen og gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

 • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk


Hovedoppgaver for driftsstyret:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver


Berg skoles driftsstyre består av:

 • Morten Henriksen, representant for de ansatte
 • Cathrine Amundsen, representant for de ansatte,
 • Stine Nordgren, Johannesen, foreldrerepresentant
 • Morten Østerholt, foreldrerepresentant
 • Terje Olav Moen, representant bydelsutvalget (A)
 • Ingeborg Briseid Kraft, representant bydeltsutvalget (V)
 • Kristin Vik, representant bydeltsutvalget (H)