Hovedseksjon

Digital læring

IKT

Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, kommunisere, innhente og behandle informasjon og skape digitale produkter. 

Å kunne bruke digitale verktøy, en grunnleggende ferdighet

Å kunne bruke digitale verktøy er i følge Kunnskapsløftet en grunnleggende ferdighet på linje med å kunne lese, skrive, regne og uttrykke seg muntlig. Ferdighetene er en integrert del av kompetansemålene. I dette ligger det at IKT ikke er et eget fag, men at bruken av digitale hjelpemidler skal være et naturlig verktøy i alle fag i skolen.

Berg skole er opptatt av de mulighetene som ligger i god digital kompetanse for elevene. Skolens elever skal blant annet ha jobbet med tekst- og regnebehandling, bildebehandling, presentasjonsverktøy, digitale læremidler, informasjonssøk på internett, nettvett og fronter (læringsplattform).

Utstyr

For å kunne gi elever og ansatte digitale verktøy som bidrar til økt læring i klasserommene, er skolen avhengig av å ha god tilgang på IKT-utstyr som fungerer optimalt. Berg skoles elever får tilgang til PC'r og nettbrett. Skolen blir utstyrt med SmartBoard (interaktive tavler) i undervisningsrommene.  

Nettvett

Elever i dagens skole og i dagens IKT-samfunn har stort behov for forståelse for god bruk av nettet, altså godt nettvett.  Foresatte oppfordres til å sette seg godt inn i temaet og snakke om nettvett hjemme.