Hovedseksjon

Tilpasset opplæring

elev skriver

"Tilpasset opplæring er ikke et mål, men et virkemiddel for læring. Alle elever skal i arbeidet med fagene møte realistiske utfordringer og krav de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Tilpasset opplæring kjennetegnes av variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen".

Skolen skal sikre kvalitet i undervisning og progresjon i læring. Lærerne skal analysere og følge opp elevenes progresjon i grunnleggende ferdigheter og i fagene, og skal gi tilpasset opplæring til den enkelte.

Undervisningen kan differensieres på ulike måter. Det kan gjøres gjennom måten vi organiserer skoledagen på, gi arbeidsoppgaver som gir rom for ulikt tempo og nivå, og vi kan benytte forskjellige læringsarenaer. Det er også viktig med variasjon i læremidler og arbeidsmetoder.

Tilpasning er ikke at alle gjør forskjellig, men at den enkelte blir sett.

På Berg skole ønsker vi å utvikle kultur for tilpasset undervisning og differensiering. Med respekt for det enkelte barn, og en aksepterende og positiv holdning til ulikheter, ønsker vi å gi alle elever muligheter og utfordringer.

Hva er tilpasset opplæring?

Tilpasset opplæring gjelder for alle elever. Det er et virkemiddel for at alle skal oppleve økt læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. Tilpasset opplæring gjelder både for de som følger ordinær opplæring og for de som mottar spesialundervisning. I den ordinære opplæringen har ikke eleven rett til noen særskilt tilrettelegging.