Hovedseksjon

Lese- og skriveopplæring

Alle barn er ulike og utvikles og lærer i ulikt tempo. Voksne er også ulike og sammen påvirkes og påvirker vi hverandre. Læreplanen Kunnskapsløftet (Utdanningsdirektoratet, 2006) er stor og kompetanseområdene vide, samtidig som det er mange veier til målet. I tillegg har Kunnskapsdepartementet (2015) sin NOU- utredning Fremtidens skole, vist vei for behovet for fornyelse av fag i skolen.

Dersom elevene skal få opplæring i kompetanseområder for å mestre deltakelse i fremtidens arbeids- og samfunnsliv, påpeker utredningen betydningen av at elevene i tillegg til fagspesifikk kompetanse også får kompetanse i andre områder. Disse områdene er kompetanse i å lære, i å kommunisere, samhandle og delta, samt kompetanse i å utforske og skape. I tillegg til utredningen Fremtidens skole, er det både forskning og teori knyttet til hva som gir elevene kompetanse og ferdigheter knyttet til lesing og skriving.

Det er søkt å lage en plan for lese- og skriveopplæringen som ivaretar mye av dette. En plan som med utgangspunkt i teori og forskning, gir føringer til hva og hvordan vi på Berg både skal- og bør jobbe med lesing- og skriving. Samtidig er planen ment å være et funksjonelt verktøy som den enkelte pedagog kan tilpasse til sin undervisning i klasserommet.

Det er det ønskelig at planen skal være en vei for «å oppsøke skog” – ikke for å ”lese om skog». Den skal være funksjonell og praksisnær. Dette er også bakgrunnen for at de er vist til kjennetegn- og tips til god praksis. Disse går noe i hverandre og er ikke fullstendige. Men kjennetegnene viser til føringer for undervisningen som er gjeldende på Berg.