Hovedseksjon

Psykososialt læringsmiljø

barn i gresset

Ludvigsenutvalget (NOU 2015) vektlegger et bredt kompetansebegrep for fremtidens skole og elever. I dette begrepet inngår også sosial og emosjonell kompetanse. 

Forståelsen som ligger til grunn Berg skoles sosiale læreplan, er med utgangspunkt i Lindbäk og Glavin (2014) sin beskrivelse av sosial kompetanse som mer generell kompetanse knyttet til holdninger og metaperspektiv på egen kompetanse. Samtidig inneholder den også kunnskap om sosiale forhold og ferdigheter.

Hva er sosial og emosjonell kompetanse?

Den sosiale kompetansen gjør at elevene i større grad kan ta i bruk sine sosiale ferdigheter i spesifikke situasjoner. Den emosjonelle kompetansen er knyttet til elevens evne til å gjenkjenne, navngi og regulere egne følelser. Den påvirker og påvirkes av den sosiale kompetansen, fordi de gir elevene et felles følelsesspråk som igjen gir dem mulighet til å mestre ulike ferdigheter. For eksempel må man kjenne til ulike måter å være sint på hvis man skal mestre ulike former for sinnekontroll (Lindbäk og Glavin 2014).

Oppdateres og evalueres 

Planen er utarbeidet i tett samarbeid med skolens utvalg og ansatte av tidligere sosiallærer Karine Bekkely. Planen oppdateres og evalueres årlig og ved behov.