Psykososialt læringsmiljø

barn i gresset

Forståelsen som ligger til grunn Berg skoles sosiale læreplan er med utgangspunkt i Lindbäk og Glavin (2014) sin beskrivelse av sosial kompetanse som mer generell kompetanse knyttet til holdninger og metaperspektiv på egen kompetanse, samtidig som den også inneholder kunnskap om sosiale forhold og ferdigheter. Den sosiale kompetansen gjør at elevene i større grad kan ta i bruk sine sosiale ferdigheter i spesifikke situasjoner. Den emosjonelle kompetansen er knyttet til elevens evne til å gjenkjenne, navngi og regulere egne følelser. Den påvirker og påvirkes av den sosiale kompetansen, fordi de gir elevene et felles følelsesspråk som igjen gir dem mulighet til å mestre ulike ferdigheter. For eksempel må man kjenne til ulike måter å være sint på hvis man skal mestre ulike former for sinnekontroll (Lindbäk og Glavin 2014). Planen er utarbeidet i tett samarbeid med skolens utvalg og ansatte av sosiallærer Karine Bekkely og evalueres årlig.