Hovedseksjon

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. I samråd med foresatte, kan skolen henvise elever til sakkyndig utredning hos PPT. Rådgiver for Berg skole skoleåret 2016/2017 er Lillian Dreyer. 

Spesialundervisning
Enkelte elever har vedtak om spesialundervisning fattet i tråd med sakkyndige råd og vurdering gjort av PPT. Spesialundervisningen foregår i tildelte timer ut fra individuell opplæringsplan (IOP). I alle øvrige undervisningssituasjoner i løpet av skoleuken skal eleven gis tilpasset opplæring. Sakkyndig vurdering fra PPT og IOP vil være nyttige verktøy i denne tilretteleggingen.Elevens faglige nivå, utvikling og læreforutsetninger må evalueres fortløpende. En forutsetning for å få til tilpasset opplæring er tett samarbeid mellom kontaktlærer, faglærere og spesialpedagog.