Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

I samråd med foresatte, kan skolen henvise elever til sakkyndig utredning hos PPT.

Berg skoles PP-rådgiver i skolegruppe E skoleåret 2015/2016 heter Frida Eidelbrekt.

Spesialundervisning

Enkelte elever har vedtak om spesialundervisning. Vedtaket er fattet i tråd med sakkyndig råd fra PPT.

Spesialundervisningen foregår i tildelte timer ut fra individuell opplæringsplan (IOP). I alle øvrige undervisningssituasjoner i løpet av skoleuken skal eleven gis tilpasset opplæring. Sakkyndig vurdering fra PPT og IOP vil være et nyttig verktøy i denne tilretteleggingen.

Elevens faglige nivå, utvikling og læreforutsetninger må evalueres fortløpende.

En forutsetning for å få til tilpasset opplæring er tett samarbeid mellom kontaktlærer, faglærere og spesialpedagog.