Strategisk plan

 

Strategisk plan er utviklet i samarbeid mellom skolens ledelse, plangruppe og det øvrige pedagogiske personalet. I året som kommer vil vi videreføre arbeidet med "Den gode time", med fokus på praksis og erfaringsdeling. Oppbygging og utnyttelse av biblioteket som læringsarena vil fortsatt ha fokus.

Et satsingsområdet med oppstart i januar er bedre læring gjennom læringsteknologi. Lærerne vil få kompetanseheving gjennom både profesjonelle læringsfellesskap og i samlinger med eksterne kursholdere. Dette mener vi vil føre til en bedre tilpasset opplæring for alle elevene.
IKT-planene for 1. - 4.trinn skal revideres, og planer for 5. - 7.trinn skal utarbeides.

I året som kommer vil skolen ha særlig vekt på å sikre elevenes ferdigheter i engelsk, uten at det skal gå ut over elevenes utvikling i lesing og regning. Det skal være litteratur lett tilgjengelig, og engelsk skal i større grad benyttes i den daglige undervisningen. Erfaringsdeling i utviklingstid vil være viktig for å kvalitetssikre engelskundervisningen. Praktisk - estetiske fag skal i større grad brukes i alle fag, og tverrfaglighet skal fremkomme av årsplanene, slik at ulike evner og kompetanser blir stimulert.

Skolens arbeid for å sørge for et trygt og inkluderende læringsmiljø vil medføre en evaluering av skolens rutiner og oppfølging av dette. Trivsel og aktivitet i friminuttene vil være et hovedtema for kommende skoleår. Vi vil blant annet prøve ut en ordning med aktivitetselever/miljøelever/trivselselever.