Strategisk plan 2021

Vi har hatt som mål at vi skal drive skole mest mulig som normalt, til tross for nedstenging og endrende rutiner og organisering grunnet økt smittevern. Elevene skulle få et godt undervisningstilbud enten det var hjemme eller på skolen, og de skulle også ivaretas gjennom et sosialt fellesskap – også digitalt. I den grad det har vært mulig har vi også ønsket å opprettholde arenaer for samarbeid blant skolens ansatte. Vi har gjennomført utviklingstider digitalt når det ikke har vært mulig å møtes fysisk. Lange perioder hvor vi ikke har kunnet møtes fysisk har medført forsinkelser på flere av satsingsområdene, og flere av forrige års tiltak er derfor videreført i år.

 

Skolens strategiske plan bygger på det strategiske kartet for Osloskolen. Planen skal vise hvordan vi ønsker å arbeide for å nå målene for Osloskolen. Strategisk plan er utviklet i samarbeid mellom skolens ledelse, plangruppe, og det øvrige personalet. Skolens driftsstyre har hatt anledning til å komme med innspill. Elevrådet, Foreldrenes arbeidsutvalg og Skolemiljøutvalget vil bli holdt orientert om planens innhold, og de vil være viktige samarbeidspartnere når tiltakene skal operasjonaliseres.

 

Lese– og skriveopplæring gjennomsyrer alle fag og alle trinn. Gode ferdigheter innen lesing og skriving er avgjørende for elevenes læring. Vi ser behov for å revidere skolens nåværende plan, og også forenkle den, slik at den blir et verktøy i bruk. Elevenes opplæring i lesing og skriving skal følge en felles struktur, og elever som ikke tilegner seg ferdighetene etter forventet progresjon, skal få ekstra oppfølging. En arbeidsgruppe vil få ansvar for å oppdater seg på nyere forskning, og for å sette seg inn i ulike metoder for lese- og skriveopplæring. Eksterne fagpersoner vil bli benyttet som kursholdere, og det vil settes av tid til erfaringsutveksling og modellering i lærernes utviklingstid. 

 

Vi går inn i vårt siste semester av innsatsen "Begynneropplæring i engelsk: Aktiv læring for alle elever". Dette er en skolebasert og kollektiv kompetanseutvikling hvor det samarbeides om teori og praksis. Den skal være forskningsbasert og praksisnær. Oslo Met vil bistå med sin kompetanse gjennom workshops og aksjonsforskning med lærerne. "English Day" måtte dessverre utgå i fjor, men i år forbereder vi for gjennomføring, uansett. Vi tar høyde for at det kan bli aktuelt å gjennomføre trinnvis, og også med hjemmeundervisning om det skulle bli nødvendig. Alle trinn vil i tillegg i løpet av året gjennomføre minst en engelskfaglig temaperiode. Engelsk faggruppe skal jobbe videre med progresjonsplan, slik at vi sikrer gode overganger både mellom småtrinn og mellomtrinn, og mellom barneskolen og ungdomsskolen.

 

Skolen er godt i gang med å bygge sin praksis på prinsippene fra Fagfornyelsen og de nye nasjonale planene (LK20). Vi viderefører tiltakene fra i fjor, men intensiverer arbeidet med elevenes opplevelse av medbestemmelse i egen skolehverdag. Trivselsundersøkelsen og Elevundersøkelsen viser at elevene i liten grad opplever å ha innvirkning og medbestemmelse i egen skolehverdag. Undersøkelsene vil bli brukt til å få innblikk i hvilke områder elevene bør få større innflytelse, og å legge til rette for dette i praksis. Økt medbestemmelse krever også trening i å ta kvalifiserte valg. Elevene skal i større grad være med i prosessen ved utarbeidelse av kriterier, valg av metoder, arbeidsform, læringsarena og vurdering ut fra oppgitt kompetansemål og ønske om oppnådde ferdigheter/kompetanse. Dette må selvsagt ses ut fra alderstrinn.

 

Elevene ved Berg skole skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø. For å lykkes med dette må vi sørge for at elevene opplever mestring, aksept og raushet for at vi er ulike, og at de opplever å tilhøre et fellesskap. Variasjon i metode, bruk av læringsmidler og organisering skal gi tilpasset opplæring og opplevelse av mestring. Det skal være en naturlig del av opplæringen at elever har ulike oppgaver og arbeidsformer. Elevene skal få trening i å håndtere medgang og motgang, både faglig og sosialt. I opplæringen skal elevene få verktøy og strategier som hva de kan gjøre når de møter faglige utfordringer, eller arbeid i fag generelt. Arbeidet med sosial kompetanse og konflikthåndtering skal implementeres gjennom lek og samspill i fag/opplæring, og i sosialt samspill, lek og læringsstøttende aktiviteter på AKS. Vi håper vi i å året som kommer kan gjennomføre våre faste samlinger og tradisjoner som skolesamlinger, kanonballturnering, skoledans og felles aktivitetsdager. Hver for seg små, men viktige bidrag i å skape tilhørighet til det sosiale fellesskapet på Berg skole.