Hovedseksjon

Strategisk plan 2024

Skolens strategiske plan bygger på det strategiske kartet for Osloskolen. Planen skal vise hvordan vi ønsker å arbeide for å nå målene for Osloskolen. Strategisk plan er utviklet i samarbeid mellom skolens ledelse, plangruppe, og det øvrige personalet. Skolens driftsstyre har hatt anledning til å komme med innspill. Elevrådet, Foreldrenes arbeidsutvalg og Skolemiljøutvalget vil bli holdt orientert om planens innhold, og de vil være viktige samarbeidspartnere når tiltakene skal implementeres.

 Alle elever ved Berg skole skal trives godt. En viktig faktor for å ha det bra på skolen og være motivert for læring, er å føle seg som en del av felleskapet. Det er avgjørende for oss som skole å hindre utenforskap. Elever som ikke føler at de er en del av klassen eller skolen, vil ha større risiko for ikke å få utnyttet sitt potensial, og i ytterste konsekvens ikke fullføre og bestå skoleløpet. Det handler ikke kun om å sørge for at ingen blir plaget eller mobbet, men at alle opplever å ha en plass i fellesskapet. I tillegg til å rette blikket mot sosiale - og kulturelle mekanismer i grupper for å unngå mobbing, må vi utøve en fellesskapende klasseledelse og didaktikk hvor vi også er opptatt av faglig inkludering. I en fellesskapende didaktisk tilnærming er både det faglige og det sosiale integrert, og den fokuserer på meningsfull deltakelse i læringsaktiviteter. Hvordan kan vi i større grad legge opp undervisningsøkter som oppleves relevante, utfordrer og gir mulighet for alle til å delta aktivt? Hvordan bruker vi fellesskapet i og til læring? Kompetanseheving i skolens personale, utprøving, erfaringsdeling og forbedring innen fellesskapende didaktikk, har vært en del av skolens satsing innen pedagogisk utviklingsarbeid. Vi skal ha særlig fokus på systematisk å undersøke og overvåke skolemiljøet. Det vil vi gjøre med blant annet korte og hyppige interne undersøkelser på trinn – og klassenivå, slik at vi kan komme tidlig inn med eventuell tiltak.  Fellesskapende didaktikk var også et gjennomgående tema på foreldremøtene våren 2023. Vi ønsker å videreføre og utvikle dette viktige arbeidet i 2024.  

 

Vi ønsker å styrke elevenes opplevelse av tilhørighet til Berg skole og vårt fellesskap. I 2024 vil vi gjennomføre to perioder med felles tema for hele skolen og aktivitetsskolen. Vi vil på denne måten å fornye undervisningen gjennom elevaktive, varierte og temabaserte arbeidsmetoder på tvers av fag. Vi mener dette kan bidra til økt motivasjon og nysgjerrighet i  læringsarbeidet. Elevene skal involveres i planlegging og refleksjon rundt innhold og organisering.

 

Skolens vurderingspraksis skal gi elevene kunnskap om egen læring og utvikling, og den skal motivere til videre læring. Lærerne vil drøfte hva som er god vurderingspraksis og utarbeide en oversikt over gode vurderingsformer. De skal forbedre sin vurderingspraksis, blant annet ved å prøve ut nye måter å innhente informasjon om elevenes kompetanse. Gode tilbakemeldinger og varierte vurderingsformer skal bidra til økt læring, motivasjon og mestringsfølelse. Elevene skal tas med i vurderingsarbeidet.

 

På Berg skole skal vi i 2024 ha særskilt fokus på skriveopplæringen. Vi vil heve lærernes kompetanse som skrivelærere. I tillegg til å løfte frem kompetansen som allerede er i profesjonsfellesskapet, vil vi benytte eksterne bidragsytere. Skriving er en grunnleggende ferdighet vi må sørge for at elevene utvikler gjennom skoleløpet, helt fra den tidlige funksjonelle skrivingen, til å skrive i meningsfulle sammenhenger og å skrive seg til læring. Elevene skal bli i stand til å delta aktivt i samfunnet som skrivende mennesker.  

     

                                                                       Logo liten.png