Strategisk plan 2019

Strategisk plan er utviklet i samarbeid mellom skolens ledelse, plangruppe og det øvrige personalet. Skolens driftsstyre har kommet med innspill. Elevrådet, Foreldrenes arbeidsutvalg og Skolemiljøutvalget vil bli holdt orientert om planens innhold, og de vil være viktige samarbeidspartnere når tiltakene skal operasjonaliseres. Elevenes svar i Elevundersøkelsen vil være viktige indikasjoner på områder skolen må vektlegge i tiden fremover. Dette gjelder både for faglig utvikling, arbeidsmetoder, medvirkning og for et støttende, trygt og inkluderende læringsmiljø.

I året som kommer vil vi videreføre arbeidet med bedre læring gjennom bruk av læringsteknologi. Lærerne vil få kompetanseheving gjennom profesjonelle læringsfellesskap og etter egne behov. Det vil bli vektlagt å benytte læringsteknologi der det er nyttig og hensiktsmessig. Vi mener hensiktsmessig bruk av læringsteknologi vil føre til bedre tilpasset opplæring for elevene, og å gjøre dem bedre rustet for fremtidens arbeidsformer. Bruk av læringsteknologi vil også åpne for tverrfaglig arbeid, undring og kreativitet.

Tilpasset opplæring er et hovedtema i tiden fremover. Vi skal finne gode løsninger på hvordan vi kan tilrettelegge for ulike måter å lære på, benytte ulike læringsarenaer og sikre at nyttige hjelmidler er tilgjengelige og i bruk. Dette kan eksempelvis være bevisst bruk av læringsvegger og konkretiseringsmateriell, eller ekskursjoner til nærområdet og kulturelle institusjoner. De laveste trinnene har styrket voksenressurs, slik at vi kan sørge for at alle elever som trenger ekstra oppfølging i begynneropplæringen får det. Vårt mål er at alle elever skal oppleve både mestring og utfordringer, slik at de ønsker å lære enda mer.

Engelsk var også et satsingsområde i fjor som vi kommer til å opprettholde. Vi er derfor svært glade for at vi har fått plass på: "Begynneropplæring i engelsk: Aktiv læring for alle elever", en skoletilpasset innsats i regi av avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet i Utdanningsetaten. Utdanningsetaten vil bistå med veiledning og kurs, og det vil være workshops og erfaringsdeling. Satsingen vil starte høsten 2019, og den har et tidsperspektiv på to år.

Berg skole er valgt ut som en av prosjektskolene som skal starte arbeidet med innføring av miljøledelse. Dette skal sikre bedre forankring og mer effektiv bruk av ressurser hos skolen. Det er opprettet en miljøgruppe som skal sikre innføring av miljøledelse og sørge for at miljøarbeidet er synlig på skolen. Hovedfokus vil være å gi ansatte og elever økt miljøbevissthet, og å legge til rette for god avfallshåndtering og kildesortering. Det er et mål at skolen blir miljøsertifisert i løpet av 2019.

Skolens elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø. Skole og Aktivitetsskolen skal samarbeide om gode modeller for konflikthåndtering, og vi skal også ruste elevene til selv å løse konflikter i hverdagen. Arbeid med resultatene fra Elevundersøkelsen og enkle interne undersøkelser av elevenes opplevelse av skolemiljøet, vil være viktige bidrag i arbeidet med å sikre elevene et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, fritt for mobbing, vold og overgrep. Kartlegging av utsatte områder skal iverksettes, slik at vi kan sette inn tiltak rett sted.