FAU og klassekontakter

Hver klasse velger en klassekontakt og en FAU-representant. De har hver sin vara.

Vara for klassekontakt rykker opp året etter, og blir klassekontakt. Ny vara velges hvert foreldremøte på våren.

FAU-representant + vara velges for to år av gangen. Nye representanter velges på vårforeldremøtet annet hvert år.

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. FAU fungerer som et styre. FAU deles inn i arbeidsgrupper. FAU skal blant annet sikre medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Klassekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og FAU, og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

 

Aktuelle oppgaver kan være:

  • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren.
  • Gå gjennom aktuelt lærestoff sammen med lærerne, og sammen med lærer vurdere informasjonsbehovet foreldrene har.
  • Vurdere hva foreldrene og elever sammen kan gjøre for å utvikle et godt klassemiljø, og bidra til dette.
  • Samarbeide med skolen om saker som gjelder hele klassen, f. eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv.
  • Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen, og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser.
  • Sørge for å formidle saker fra/til FAU.
  • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver.