Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet.

På Oslo kommunes side om elevpermisjon finner du informasjon om regelverket, fridager, og hvordan du fyller ut og sender søknadsskjema.  

Det er laget en egen Oslostandard for permisjon. Standarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune for å sikre likebehandling av søknader om permisjon, og for å redusere omfanget av fravær. Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker om permisjon før dere bestiller ferieturer, eller legger planer for andre aktiviteter.