Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring inneholder tre deler:

Særskilt norskopplæring: Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk

Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål utført av tospråklig lærer

Morsmålsopplæring kommer i tillegg til det vanlige timetallet og kan legges til en annen skole enn den eleven til vanlig går ved, jf. rundskriv Udir-1-2012 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur. Dersom morsmålslærer iMorsmålsopplæring: Opplæring i elevens morsmål

Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen. I tillegg tilbys morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring (eller begge deler) når det er nødvendig som hjelpemiddel for å lære norsk.

I Oslo følger alle elever Læreplan i norsk. Lærere som underviser i alfabetiseringsgrupper og mottaksgrupper kan benytte Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter som en veiledende plan i begynneropplæringen.

kke kan skaffes, må det legges til rette for alternative opplæringsformer for morsmålet.

Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig får tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring. Det er en forutsetning at særskilt språkopplæring er et tiltak som avsluttes når eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk. I utgangspunktet skal ikke elever få særskilt språkopplæring gjennom hele grunnopplæringen.