Hovedseksjon

Rammeplan

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole, men forholder seg til Rammeplan for Aktivitetsskolen.

Rammeplanen må ses i sammenheng med forskrift om kommunale aktivitetsskoler i Oslo kommune, opplæringsloven §13-7, veilederen samarbeid hjem - skole og Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS.

Læreplanens overordnede del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen - skal også gjelde for AKS. Også Stratergi for barnehjernevernet og Folkehelseplanen for Oslo 2018-2020 har AKS som målområde. "Trygg og sunn oppvekst for alle barn og unge" er ett av tre hovedsatsningsområder i Folkehelseplanen for Oslo.

Rammeplanen skal bidra til økt kvalitet og et mer likeverdig tilbud i AKS i Oslo.