Regler oppholdstid

Heldagsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden. Halvdagsplasser kan disponeres inntil 12 timer i uken. Vi har ikke noe tak på antall halvdagsplasser. Her er AKS på Berg skole sine regler og kriterier for oppsigelse av heldagsplass, søknad på halvdagsplass og levering av tidsplaner:

 

Halvdagsplass tilsvarer inntil 12 timer pr uke på AKS.

2 hele dager pr uke i ferier (man kan ikke "spare opp" dager på AKS fra andre uker/ferier).

 

Det er ikke mulig å betale for ekstra dager i ferier eller enkelttimer over 12 timer i uken. Vi tilbyr enten halvdagsplass eller heldagsplass.

Enkeltdager hvor skolen er stengt og AKS er åpent teller inn i de 12 timene pr uke. For eksempel om barnet er 8 timer på AKS denne dagen har det kun 4 timer igjen resten av uken på AKS.

 

Man kan søke om halvdagsplass to ganger pr. år: Før den 1. mai og før 1. desember. Sammen med søknaden levere man en tidsplan for hvordan man vil fordele de 12 timene i uken. Denne tidsplanen er fast og gjelder for hele semesteret. Man kan endre tidsplanen to ganger i året, for hvert semester.

 

1. mars 2017 vedtok driftsstyret ved Berg skole å innføre et tak på 25% på antall halvdagsplasser ved Berg Aktivitetsskole f.o.m. 1. august 2017.

 

  • 4. trinn prioriteres. Hvis ikke ledig plass innføres venteliste. Loddtrekning blant søkere på venteliste som har søkt innen søknadsfristen når det blir ledige plass(er).
  • De som allerede har halvdagsplass kan beholde den om det er ønsket. Regnes innenfor taket på 25%.
  • Rektor kan i enkeltsaker vurdere og avgjøre om et barn har behov for halvdagsplass.
  • Tidsplan for disponering av halvdagsplassene gjelder for ett semester av gangen.
  • Kun to dager i ferier. De to dagene kan ikke endres etter påmelding.
  • Søknadsfrist 1. mai og 1. november for kommende semester.
  • Halvdagsplass kan når som helst endres til heldagsplass.
  • Ved eventuelle endringer i regelverk for oppholdstid fra kommunen, vil reglene for halvdagsplass på Berg AKS vurderes på nytt i driftsstyret

 

Driftsstyret vil kontinuerlig vurdere nødvendigheten av dette tiltaket, og om det eventuelt bør justeres.

 

Foresatte kan si opp heldagsplass og søke om halvdagsplass pr e-post til AKS-leder: guro.saetereie@ude.oslo.kommune.no

Man kan når som helst endre oppholdstid fra halv- til heldagsplass ved å sende en e-post til AKS-leder.

 

Forskrift om standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger, Oslo kommune, stadfester at rektor fastsetter de ytre rammene for hvordan halvdagsplassen skal benyttes. Individuelle avtaler kan gjøres, men vi gjør oppmerksom på at opphold er avhengig av bemanningssituasjon.

 

Takstene for 2016:

Månedlig oppholdsbetaling i AKS

Inntekt < kr 202.653

Inntekt mellom kr 202.654 og kr 360.272

Inntekt > kr 360.272

Heldagsplass

kr 608

kr 1117

kr 2848

Halvdagsplass

kr 391

kr   718

kr 1925

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2016

 

Betalingsforfall er den 1. i hver mnd. Ved for sen betaling kommer purregebyr i tillegg. Etter 2. gangs betalingspåminnelse sendes inkassovarsel. Om det da ikke betales innen fristen sies plassen opp.